ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกวดราคางานว่าจ้างผู้ให้บริการศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินไทยสมายล์ (Smile Call Center) (WE/0010/2560)

- ประกวดราคาจัดซื้อสติ๊กเกอร์ติดสัมภาระลงทะเบียน (BAG TAG STICKER) (WE/0009/2560)

- ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดซองประกวดราคาจัดซื้อถุงสำหรับเก็บขยะบนเครื่องบินของสายการบินไทยสมายล์ (WE/0008/2560)

- ประกวดราคาจัดซื้อ CUTLERY SET FOR SMILE CLASS (WE/0007/2560)

- ประกวดราคาจัดซื้อถุงสำหรับเก็บขยะบนเครื่องบินของสายการบินไทยสมายล์ (WE/0006/2560)

- ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดซองประกวดราคางานจัดซื้อเมล็ดกาแฟสดคั่วบดบรรจุพร้อมใช้งาน (COFFEE SACHET 70-80 GRM) (WE/0005/2560)

- ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดซองประกวดราคางานจ้างผู้รับเหมาก่อนสร้างและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center : SSC) ประจำภายในท่าอากาศยานและภายนอกท่าอากาศยาน (WE/0004/2560)

- ประกวดราคาจัดซื้อข้าวญี่ปุ่นอบกรอบ (Japanese Rice Snack) สำหรับให้บริการผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์ ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ (WE/0003/2560)

- ประกวดราคางานจัดซื้อบัตรโดยสาร (ATB BOARDING PASS) (WE/0002/2560) TH|EN

- ประกวดราคางานจัดซื้อเมล็ดกาแฟสดคั่วบดบรรจุถุงพร้อมใช้งาน (COFFEE SACHET 70-80 GRM) (WE0001/2560)

งานจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service) (WE0029/2559)

- งานจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ห้องรับรองพิเศษไทยสมายล์ (Smile Lounge)  ประจำท่าอากาศยาน (WE0028/2559)

- ประกวดราคางานจัดซื้อ REFRESHING TISSUE (WE0027/2559) TH|EN

- ประกวดราคางานจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอน โครงสร้างจัดงาน Sale Event ของสายการบินไทยสมายล์ ประจำปี 2560 (WE0026/2559)

- ประกวดราคางานจัดซื้อแก้วพลาสติก (PLASTIC GLASS 8 OZ.) เพื่อให้บริการเครื่องดื่มเย็นสาหรับผู้โดยสารชั้น Smile Class (WE0025/2559)

- ประกวดราคางานจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center :SSC) ประจาภายในท่าอากาศยานและภายนอกท่าอากาศยาน (WE0024/2559)

- ประกวดราคางานจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ห้องรับรองพิเศษไทยสมายล์ (Smile Lounge) ประจำท่าอากาศยาน (WE0023/2559)

 

 

ประกาศยกเลิกการประกวดราคา

- งานจ้างจัดกิจกรรม China Agent Roadshow ณ เมืองเจิ้งโจว หางโจวและเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (WE/C0001/2560)

- งานจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service) (WE/C0005/2559)

- งานจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ห้องรับรองพิเศษไทยสมายล์ (Smile Lounge)  ประจำท่าอากาศยาน (WE/C0004/2559)

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค

- งานประกวดราคางานจัดซื้อสติ๊กเกอร์ติดสัมภาระลงทะเบียน (BAG TAG STICKER) (WET010/60)

- งานประกวดราคางานจัดซื้อถุงสำหรับเก็บขยะบนเครื่องบินของสายการบินไทยสมายล์ (WET009/60)

- งานประกวดราคางานจัดซื้อ CUTLERY SET (WET008/60)

- งานประกวดราคางานจัดซื้อบัตรโดยสาร (ATB BOARDING PASS) (WET006/60)

- งานประกวดราคาจัดซื้อเมล็ดกาแฟสดคั่วบดบรรจุพร้อมใช้งาน (COFFEE SACHET 70-80 GRM) (WET005/60)

- งานประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอน โครงสร้างจัดงาน Sale Event ของสายการบินไทยสมายล์ ประจำปี 2560 (WET/0002/2560)

- งานประกวดราคาจัดซื้อกระดาษเย็น (WET/0001/2560)

- งานประกวดราคาจัดซื้อแก้วพลาสติค (PLASTIC GLASS 8 OZ.) (WET/0017/2559)

- งานจัดซื้อน้ำส้มแมนดารินแท้ 100% สำหรับให้บริการผู้โดยสารบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ (WET/0016/59)

- งานจ้างจัดกิจกรรม China Agent Roadshow ณ เมืองเจิ้งโจว หางโจวและเซี่ยงไฮ้ (WET/0015/59)

- งานจัดซื้อถุงกระดาษ (PAPER BAG) โดยวิธีประกวดราคา (WET/0014/59)

 

ประกาศอื่นๆ

 

- ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดซองประกวดราคางานจ้างผู้รับเหมาก่อนสร้างและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center : SSC) ประจำภายในท่าอากาศยานและภายนอกท่าอากาศยาน (WE/0004/2560)

 

ประกาศผลการคัดเลือก

- งานประกวดราคาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ห้องรับรองพิเศษไทยสมายล์ (Smile Lounge)  ประจำท่าอากาศยาน (TSM0002/2560)

- งานประกวดราคาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center:SSC) ประจำภายในท่าอากาศยานและภายนอกท่าอากาศยาน (TSM0001/2560)

- งานจัดซื้อถุงกระดาษ (PAPER BAG) สำหรับให้บริการผู้โดยสารบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ โดยวิธีประกวดราคา (TSM0006/59)